2015
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Δ.Σ.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 25-09-2016

2016
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Δ.Σ.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

2017
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Δ.Σ.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
2018
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Δ.Σ.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ