2015
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Δ.Σ.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 25-09-2016

2016
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Δ.Σ.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

2017
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Δ.Σ.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
2018
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Δ.Σ.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
2019
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Δ.Σ.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
2020
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ